Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


UVKK

Stadgar för

UPPLANDS VÄSBY

KONSTÅKNINGSKLUBB

1977


Reviderad 2014-04-01

 

STADGAR

För

UPPLANDS VÄSBY KONSTÅKNINGSKLUBB (UVKK)

Antagna vid årsmöte den 9 februari 1977

Syfte

§ 1

Upplands Väsby Konståkningsklubb, stiftad den 9 februari 1977, har till uppgift
att genom utövande av konståkning bereda medlemmarna såväl rekreation som
motion samt verka, företrädesvis inom Upplands Väsby-området för en breddning av
skridskosporten till alla åldersgrupper och båda könen.

Medlemskap

§ 2

Klubben består av åkande och icke-åkande medlemmar.
Envar, som avser att aktivt deltaga i klubbens övningar på isen, kan vinna inträde i
klubben som åkande medlem.
Åkande medlem inväljes av styrelsen efter skriftlig ansökan som, därest vederbörand
ej uppnått en ålder av 18 år, skall tillstyrkas av en målsman. Denna ansökan skall
innehålla en förklaring, att den inträdessökande ej häftar i skuld till annan förening.
Till icke-åkande medlem kan styrelsen, på förslag av medlem, kalla för
skridskosportens sak intresserad person, som eljest ej avser att vara aktiv som åkare.
Om sådant beslut skall styrelsen vara enhällig.

Utträde

§ 3

Medlem, som önskar utträde ur klubben, gör skriftlig anmälan därom till styrelsen och
är därmed omedelbart skild från klubben. Eventuellt förfallna avgifter erlägges enligt
styrelsens bestämmande.


Medlem, som under två räkenskapsår icke erlagt stadgade avgifter, skall anses ha
utträtt ur klubben. Dock skall ifrågavarande medlem först sökas på senast uppgiven
bostadsadress minst 30 dagar före räkenskapsårets slut och tillfrågas huruvida
han önskar kvarstå i klubben. Återinval av sådan medlem får ske på villkor som
bestämmes av styrelsen.

Uteslutning

§ 4

Medlem, som brutit mot dessa stadgar eller i enlighet därmed utfärdade bestämmelser, som felaktigt och vilseledande förmedlat klubbens i § 1 angivna uppgift ochmålsättning eller i övrigt motarbetat dess intressen, kan av styrelsen uteslutas ur
klubben.

 

Fråga om uteslutning av medlem får icke företagas till avgörande, förrän medlemmen ifråga beretts tillfälle att inom viss, av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar), avgiva yttrande i ärendet. Beslut om uteslutning skall med angivande av orsaken skriftligen meddelas vederbörande. Medlem, som uteslutits av styrelsen, äger rätt att vid möte med klubben söka ändring i styrelsens beslut, under förutsättning att han inom 14 dagar efter det han fått del av beslutet hos styrelsen, skriftligen anmält besvär över detsamma. Ärendet angående dylikt besvär skall föreläggas det ordinarie möte som hålles närmast efter besvärstidens utgång, och skall särskilt angivas i kallelsen medelst rekommenderat brev.

Oinskränkt rätt att deltaga i klubbens övningar på isen tillkommer varje åkande
medlem under förutsättning att han ställer sig dessa stadgar, av styrelsen utfärdade
banregler samt programledarens anvisningar, till efterrättelse.

Åkande medlem som utan giltigt skäl undlåtit under en hel säsong att deltaga i
klubbens övningar på isen kan av styrelsen förklaras vara icke åkande medlem.

Omvänt må åkande medlem, som på grund av längre utlandsvistelse, barnsbörd eller
annat hinder mot deltagande i övningarna, erhålla, på begäran hos styrelsen, befrielse
från minimiavgiften för åkning (jmf § 5), dock i högst två år, efter vilken tid sådan
medlem skall anses vara icke-åkande medlem.

Avgifter

§ 5

Årsavgiften fastställes på ordinarie årsmöte för det kommande verksamhetsåret.

Årsavgift för innevarande verksamhetsår skall erläggas vid inträdet av varje ny
medlem, eljest senast den 31 oktober.

Åkande medlem erlägger vidare en minimiavgift för åkning per termin (1 september –
31 december resp 1 januari – 30 april). Avgifter för åkning, instruktion mm fastställes
av styrelsen.

Styrelsen

§ 6

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av en ordförande, som
väljes för en tid av ett år, och ett erforderligt antal övriga ledamöter dock minst 4, som
väljes av ordinarie årsmöte för en tid av ett eller två år, jämte suppleanter, som väljes
av ordinarie årsmöte för en tid av ett år.

Valbar till styrelseledamot är klubbmedlem, som fyllt 18 år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, materialförvaltare och
tävlingssekreterare.

§ 7

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller i hans frånvaro av vice
ordförande och är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

 

Styrelsen äger rätt att med sig adjungera lämpliga personer. Adjungerad ledamot
deltar i styrelsens överläggningar men icke i dess beslut.

Styrelsen tillkommer att fastställa regler och bestämmelser för klubbens verksamhet.

Styrelsen kan utse särskilda kommittéer bland medlemmarna eller uppdragna åt
enskild medlem att närmast under sig handha bestämda uppgifter inom klubben.

§ 8

Styrelsen skall verka för klubbens framåtskridande och tillvarataga dess intressen.

Ordförande är klubbens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och
övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träde vice ordförande i
hans ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens
bestämmande, varvid dock – om inte särskilda skäl för avvikelser föreligger – nedan
angivna åliggande bör tillkomma sekreteraren, kassör och materialförvaltaren,
nämligen

Sekreteraren:

att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden,
att registrera och förvara inkommande skrivelser,
att, om ordförande icke annorlunda bestämmer, underteckna alla utgående skrivelser,
att förvara kopior till alla utgående skrivelser, samt
att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse.

Kassör

att uppbära alla avgifter (anslag) till och verkställa alla utbetalningar för klubben,
dock att utbetalningar skall attesteras av ordföranden,
att föra fullständig kassabok över klubbens räkenskaper, samt
att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning.

Materialförvaltaren

att omhänderha all material och svara för att densamma är i brukbart skick,
Samt
att vid behov inför styrelsen framlägga förslag till avskrivning och nyanskaffning av
materiel.

§ 9

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

Möten

§ 10

Ordinarie årsmöte med klubben hålls under tiden 1 mars – 30 april.

Extra ordinarie möten utlyses av styrelsen, då omständigheterna så fordra och i
kallelsen skall upptagas de ärenden som därvid kommer att behandlas.

Möten skall hållas i Upplands Väsby på tid och plats som bestämmes av styrelsen.

Kallelse till ordinarie årsmöte skall av styrelsen senast 14 dagar före mötet tillställas
medlemmarna via e-post samt anslag på hemsida och anslagstavla.

§ 11

Vid klubbens ordinarie årsmöte skall följande ärenden förkomma:

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av 2 justeringsmän att jämte årsmötets ordförande justera protokollet
4. Val av två rösträknare
5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
9. Val av klubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år
10. Val av övriga styrelseledamöter med suppleant för en tid av ett år
11. Val av revisor med suppleant för en tid av ett år
12. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall
utses till sammankallande
13. Bestämmande av årsavgift
14. Motioner
15. Övriga frågor

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande.

Rösträtt

§ 12

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter (årsavgifter) och under
mötesåret fyller 15 år har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Verksamhets- och räkenskapsår samt revision

§ 13

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast
följande ordinarie årsmöte.

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning
mm) tillhandahålles revisorerna senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

§ 14

Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det
sistförflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse
senast 5 dagar före ordinarie årsmöte.

Beslut

§ 15

Beslut fattas med acklamation eller genom votering (öppen eller sluten).

Vid votering bestämmes utgången – utom i frågor enligt §§ 18 och 19 – genom
enkel majoritet. Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal,
skall det förslag gälla, som biträdes av ordföranden; vid val och sluten omröstning
skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Styrelsen äger ej rätt att deltaga i val av revisorer och revisorssuppleant.

Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

§ 16

Beslut i fråga av ekonomisk natur får icke fattas, om frågan icke varit upptagen i
föredragningslistan för vederbörligt möte.

Stadgeändring

§ 17

Förslag till ändring av dessa stadgar får upptagas till avgörande endast vid
ordinarie årsmöte. För godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minst 2/
3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar. Dock beträffande förslag
om ändring av klubbens syfte och målsättning enligt § 1 gäller vad som stadgas i §

19 om upplösning.

Klubben kan förklaras vilande efter beslut av två på varandra följande möten,
varav det ena ordinarie årsmöte, hållna med minst en månads mellanrum.
Härvid fordras instämmande i beslut av minst 2/3 av de röstande. Förvaltning av
klubbens behållna tillgångar skall anförtros den avgående styrelsens ordförande,
sekreterare och kassör eller tre röstberättigade medlemmar valda vid detta möte
som förvaltningsutskott. Därefter skall möte med klubben hållas årligen före april
månads utgång varvid frågan om aktivering skall förekomma.

 

Upplösning

§ 18

Klubben kan upplösas efter två på varandra följande årsmöten. Härvid fordras
instämmande i beslutet av minst 4/5 av de röstande.

Vid eventuellt beslut om upplösning av klubben skall de behållna tillgångarna
överlämnas till och förvaltas av en lämplig organisation tillsammans med en
föreskrift om att dessa endast får användas på sätt som främjar i § 1 angivet syfte.

Sådant beslut skall omedelbart delgivas Svenska Konståkningsförbundet medelst
bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av
revisionsberättelse jämte balans- samt vinst- och förlusträkningar.

Övrigt

§ 19

Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga
föreskrifter och anvisningar samt Svenska Konståkningsförbundets stadgar,
tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.
Medlem får icke utan styrelsens medgivande deltaga i tävlingar och uppvisningar
som representant för klubben.

Styrelsen är ansvarig för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid
behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar.

Uppdaterad: 06 SEP 2018 20:56 Skribent: Admir Zilic

Postadress:
Upplands Väsby KK - Konståkning
c/o Marcia Nilsson, Norrtorpsvägen 15B
19571 Rosersberg

Besöksadress:
Vilunda Ishall, Husarvägen 25
19479 Upplands Väsby

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info